Katalog
Historia
Polecamy
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.ecat.elitpl.pl 
 1. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.ecat.elitpl.pl

  I Definicje

  1. Sprzedający – ELIT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, al. Roździeńskiego 188, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489520, NIP: 205-000-37-40, REGON: 243441919, wysokość kapitału zakładowego 1 750 000,00 złotych, e-mail: elit@elitpl.pl
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, oraz składające w jej ramach zamówienia na towary lub usługi Sprzedawcy.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.).
  4. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ecat.elitpl.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia oraz dokonywać zakupu towarów Sprzedawcy.
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu
  6. Dzień roboczy - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  7. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu, określające warunki umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Serwis. OWS stanowią integralną część umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu.
  8. Konto – spersonalizowane, chronione hasłem miejsce w serwisie, za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu, umożliwiające Klientowi składanie zamówień w ramach Serwisu.  

  II. Zawieranie umów

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń i programów pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, a w szczególności:
  • komputer PC lub laptop z dostępem do Internetu
  • dowolna przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript i wtyczką Macromedia Flash 9.0.246.0 lub wyższa wraz z możliwością zapisu plików cookies
  • monitor (ekran) o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli,
  • aktywny adres e-mail.
  1. Treści zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.

   

   

   

  § 2 Składanie zamówień

  1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu – www.ecat.elitpl.pl
  2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien zalogować się do Serwisu tworząc indywidualne Konto zabezpieczone hasłem.
  3. W calu korzystania z Serwisu Klient powinien złożyć wymagane przez Sprzedającego dokumenty rejestrowe odpowiednie do formy prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej. Dokumenty składane są drogą elektroniczną.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów przekazanych przez Klienta.
  5. Po przeprowadzeniu weryfikacji, w przypadku jej pozytywnego wyniku Klient otrzymuje dostęp do Konta i może składać zamówienia.
  6. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz OWS. Złożenie zamówienia na towary Sprzedającego jest poprzedzone złożeniem przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz OWS. 
  7. Po złożeniu zamówienia Klient powinien dokonać jego potwierdzenia w sposób wskazany w przesłanej przez Sprzedającego wiadomości wysłanej na wskazany przez Klienta przy dokonywaniu zamówienia adres e-mail.
  8. Zamówienie jest składane poprzez prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia.
  9. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub nieaktualnych danych, uniemożliwiających Sprzedającemu zrealizowanie zamówienia Klienta.
  10. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z uwagi na nieprawidłowy adres e-mail lub numer telefonu, zamówienie po dwóch Dniach roboczych zostaje anulowane. W takiej sytuacji prosimy o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.
  11. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) w sposób określonym w niniejszym Regulaminie w celu realizacji zawartej umowy.
  12. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  13. Zamówienia nie spełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie będą realizowane ze pośrednictwem Serwisu.

   

  III Ochrona Danych Osobowych

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „ELIT PL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. al. W. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
   Założenia konta użytkownika i umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze względu na zawartą umowę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie przez okres 6 miesięcy od momentu usunięcia konta użytkownika lub wycofania udzielonej zgody. Realizacji złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego zamówień w związku z zawarciem umowy oraz jej wykonania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO i przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy o podatku od towarów i usług), dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy.
   Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
  3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonującym usługi na rzecz ELIT PL, podmiotom, którym ELIT PL powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  5. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić realizację złożonych zamówień.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  IV Postanowienia końcowe

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostanie poddane sądowi właściwemu według siedziby Sprzedającego.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą publikowane na Serwisie.

   

  Załącznik

   

  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

   

  ELIT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   

  1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1. „Sprzedawca” – ELIT PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, al. Roździeńskiego 188, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489520, NIP: 205-000-37-40, REGON: 243441919, wysokość kapitału zakładowego 1 750 000,00 złotych.
  2. „Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, oraz składające w jej ramach zamówienia na towary lub usługi Sprzedawcy.
  3.  „Towary i usługi” – wszystkie towary i produkty sprzedawane oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę Kupującemu na podstawie zawartej przez strony umowy.
  4. „Ogólne Warunki Sprzedaży” – niniejsze zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży i świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, stanowiące integralną część umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wiążą Kupującego od momentu wysłania do Sprzedawcy zamówienia, najpóźniej jednak zawsze w momencie pierwszej dostawy. Zmiana, postanowienia dodatkowe lub wyłączenie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają odrębnej umowy stron zawartej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W razie sprzeczności pomiędzy treścią niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, a treścią zawartej przez strony umowy wiążąca jest umowa. Sprzedawca udostępnia Kupującym Ogólne Warunki Sprzedaży na swojej stronie internetowej www.ecat.elitpl.pl w sposób umożliwiający ich skopiowanie, w celu przechowywania i odtwarzania.
  5. „Zamówienie” – oferta Kupującego skierowana do Sprzedawcy wyrażającą wolę zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
  6. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” – przesłane pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną Kupującemu oświadczenie Sprzedawcy o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

   

  1. ZAWARCIE UMOWY

   

  1. Złożenie przez Kupującego zmówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia umowy na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, które stanowią jej integralną część. Zawarcie umowy następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku nie wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta zawsze najpóźniej w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do jej wykonania, w szczególności przez dostarczenie Kupującemu towarów. Stosowane przez Kupującego wzroce umowne, w tym w szczególności regulaminy, ogólne warunki sprzedaży, ogólne warunki dostawy, lub ogólne warunki zakupu nie wiążą Sprzedawcy i mogą mieć zastosowanie do zawieranych ze Sprzedawcą umów, w zakresie w jakim nie są sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, o ile wynika to z odrębnego porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, chyba, że odrębnie postanowiono w odrębnym porozumieniu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zawartym pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  2. Kupujący jest uprawniony do złożenia zamówienia:

  1)      pisemnie, poprzez wysłanie zamówienia listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy

  2)      za pomocą poczty elektronicznej

  3)      osobiście w siedzibie, oddziałach lub punktach sprzedaży Sprzedawcy

  4)      uprawnionemu do przyjęcia zamówień pracownikowi Sprzedawcy także poza siedzibą Sprzedawcy w postaci pisemnego zamówienia lub zamówienia złożonego drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej

  1. W treści zamówienia Kupujący powinien wskazać:

  1)      dokładne oznaczenie firmy

  2)      dane do kontaktu telefonicznego i / lub e-mailowego oraz wskazanie imienia i nazwiska osoby uprawnionej do kontaktu ze Sprzedawcą

  3)      adres dostawy

  4)      dokładną nazwę i kod zamawianego towaru

  5)      ilość poszczególnych produktów

  6)      sposób dostawy towaru

  7)      wnioskowany przez Kupującego termin dostawy towaru

  8)      adres poczty elektronicznej (e-mail), na który powinna zostać przesłana faktura VAT w formie elektronicznej, jeżeli Kupujący nie podał go wcześniej

  9)      oświadczenie, iż osoba składająca zamówienie jest uprawniona dokonywania czynności prawnych w imieniu Kupującego, a w przypadku zamówień składanych w formie pisemnej podpis osoby uprawnionej do dokonywania czynności prawnych w imieniu reprezentowanego podmiotu

  1. Materiały, oferty, dane zamieszczone m.in. w katalogach, ulotkach reklamach ogłoszenia, w tym te zawierające ceny towarów i produktów mają jedynie charakter informacyjny, oraz nie stanowią oferty chyba, że wyraźnie zaznaczono, że są one wiążące dla Sprzedawcy.
  2. Załączone do materiałów, ogłoszeń oraz ofert Sprzedawcy rysunki, plany, rzuty, przekroje nie wskazują w sposób wiążący na cechy towarów i produktów Sprzedawcy, chyba że wyraźnie wynika to z ich treści.

   

  1. CENY

   

  1. Obowiązujące ceny za towary i usługi Sprzedawcy określone zostały w cenniku Sprzedawcy. Podane ceny są cenami za jedną sztukę. Za aktualną cenę uznawane są ceny wynikające z cennika Sprzedawcy obowiązującego w dniu dostawy towarów Kupującemu. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę nowego cennika dotychczasowe ceny przestają być wiążące.
  2. Wskazane w cenniku ceny są cenami netto i nie zawierają kwoty podatku od towarów i usług, jak również kosztów opakowania towaru i przygotowania go do wysyłki. Kupujący ponosi w szczególności koszty wysyłki, ubezpieczenia towaru, podatków, ceł i innych opłat związanych z dostarczeniem towaru, chyba, że w pisemnym porozumieniu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wyraźnie zastrzeżono, że poniesie je Sprzedawca.

   

  1. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

   

  1. Zapłata za towar następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Forma i termin płatności stanowi odrębne porozumienie zawarte pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
  2. Faktury VAT mogą być przesyłane do Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący składając zamówienie wyraża akceptację, chyba że porozumienie między Kupującym a Sprzedającym stanowi inaczej.
  3. Niezapłacenie należności wynikającej z faktury VAT w terminie płatności uprawnia Sprzedawcę do naliczenia odsetek ustawowych począwszy od dnia następującego po dacie terminu płatności.
  4. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wynikającej z faktury VAT w terminie płatności w niej określonym, także gdy strony uzgodniły, że dostawa towaru odbywać się będzie w częściach, a jej terminy wyznaczone zostały w datach przypadających po terminie płatności wynikającym z faktury VAT.
  5. Zapłata powinna nastąpić na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany przez Sprzedawcę Kupującemu lub w inny sposób, jeżeli został uprzednio, pisemnie pomiędzy Stronami uzgodniony.
  6. W przypadku opóźnienia w dokonaniu przez Kupującego płatności, Sprzedawca jest uprawiony do wstrzymania dalszych dostaw zamówionych przez Kupującego towarów, oraz domagania się natychmiastowej zapłaty wszystkich należności, także tych, których termin zapłaty jeszcze nie nastąpił oraz przedpłat na poczet kolejnych dostaw, lub zamówień, albo żądania ustanowienia przez Kupującego odpowiedniego zabezpieczenia.
  7. W przypadku nie dokonania przez Kupującego zapłaty, przedpłaty lub nie ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia zgodnie z ust. 6 w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od zawartych z Kupującym do dnia założenia oświadczenia o odstąpieniu umów, oraz żądania odszkodowania obejmującego zarówno rzeczywistą stratę jak i utracone korzyści.
  8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 6-7 przysługują Sprzedawcy również w przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji o prowadzonych przeciwko Kupującemu postępowaniach egzekucyjnych, złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub upadłości z możliwością zawarcia układu, lub innych informacji mogących świadczyć o problemach z wypłacalnością Kupującego.

   

  1. WARUNKI DOSTAWY

   

  1. Termin dostarczenia towarów określa odrębne porozumienie zawarte pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
  2. Sprzedawca jest uprawniony do częściowych dostaw, chyba, że co innego wynika z porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zawartego pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  3. Jeżeli z porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wynika, że odbiór towarów przez Kupującego ma nastąpić z magazynów Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do odebrania towarów w uzgodnionym terminie. Zmiana terminu odbioru towarów nastąpić może jedynie na podstawie pisemnej zgody Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami powstałymi wskutek nieodebrania przez Kupującego towarów w uzgodnionym terminie, w tym utratą korzyści.
  5. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub pogorszenia jakości towarów przechodzi na Kupującego z chwilą wykonania dostawy, a przed rozładunkiem towarów, lub z chwilą ich wydania Kupującemu, osobie przez niego upoważnionej lub przewoźnikowi. Przewoźnik lub inna osoba upoważniona przez Kupującego do odbioru towarów jest zobowiązana do okazania upoważnienia oraz potwierdzenia swoich danych osobowych. W przypadku nie okazania upoważnienia lub nie potwierdzenia danych osobowych Sprzedawca jest uprawniony do odmowy wydania towarów.
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego wskutek opóźnienia dostawy, chyba że można mu przypisać winę umyślną. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy po wyznaczeniu Sprzedawcy odpowiedniego terminu do dokonania dostawy.
  7. W przypadku opóźnień w dostawie leżących po stronie Kupującego lub nie odebrania przez Kupującego towarów w ustalonym terminie, Kupujący popada w zwłokę, a ryzyko, o którym mowa w ust. 5 przechodzi na Kupującego w momencie powiadomienia go przez Sprzedawcę o gotowości do dostawy lub możliwości odbioru towaru.
  8. Dla zachowania terminu dostawy wystarcza jeżeli do jego upływu towary zostaną odebrane przez Kupującego lub osobę lub przewoźnika przez niego uprawnionego, lub wysłane przez Sprzedawcę, lub gdy Sprzedawca powiadomi Kupującego o gotowości do dostawy zgodnie z ust.7.
  9. W przypadku opóźnień w dostawie towarów Kupującemu, spowodowanych opóźnieniami lub niedostarczeniem towarów przez dostawców Sprzedawcy lub innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, od daty zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, lub zmiany terminu dostawy, oraz nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Kupującego szkodę. Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o przewidywanym terminie dostawy.
  10. W przypadku opóźnienia lub zwłoki Kupującego z odebraniem towarów, także przy dostawie częściowej, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu termin do odebrania towarów, nie krótszy jednak niż 2 tygodnie, po upływie którego Sprzedawcy będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy. Powstałe na skutek zwłoki lub opóźnienia Kupującego koszty przechowania towaru przez Sprzedawcę lub podmiot trzeci, któremu Sprzedawca zlecił przechowywanie towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca uprawniony jest do dochodzenia od Kupującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

   

  1. REKLAMACJE

   

  1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przy zachowaniu należytej staranności dostarczonych mu lub odebranych przez niego towarów oraz do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o wszelkich wadach ilościowych, jakościowych nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty dostarczenia lub odebrania towarów.
  1. Nie poinformowanie Sprzedawcy o wadach towarów zgodnie z ust. 1 uprawnia Sprzedawcę do odmowy rozpoznania reklamacji Kupującego, chyba, że Kupujący wykaże, że mimo zachowania należytej staranności przy sprawdzaniu towarów nie mógł wiedzieć o wadzie i poinformować o niej Sprzedawcę.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać sporządzone na piśmie oraz złożone w siedzibie Sprzedawcy lub wysłane listem poleconym. W każdym wypadku zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie Kupującego zgodnie z pkt. II ust. 3, rodzaju i ilości towarów, których reklamacja dotyczy, szczegółowy opis wad ze wskazaniem na czym dana wada polega, ewentualnie w jaki sposób się ona ujawnia, wraz z dokumentacją fotograficzną wady, wskazanie numeru faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę, wskazanie miejsca, w którym znajdują się towary w momencie złożenia reklamacji, podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Kupującego.
  3. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej wpływu do siedziby Sprzedawcy.
  4. Reklamacje nieczytelne, zawierające sprzeczności lub niejasności, lub nie zawierające wszystkich danych, o których mowa w ust. 3 nie są uznawane za skutecznie złożoną reklamację i nie będą rozpoznawane przez Sprzedawcę.
  5. W przypadku złożenia skutecznej reklamacji Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia towarów.
  6. Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania oraz dostarczenia towarów do siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca może zdecydować o zbadaniu towarów w miejscu ich położenia, o czym poinformuje Kupującego. Kupujący jest wówczas zobowiązany do umożliwienia Sprzedawcy zbadania towarów w uzgodnionym terminie. Zbadanie towarów w miejscu ich położenia należy do decyzji Sprzedawcy oraz może odbywać się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia prawidłowo złożonej reklamacji zgodnie z procedurami wewnętrznymi Sprzedawcy oraz poinformowania o jego wynikach Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać po stronie Kupującego na skutek opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji powstałego z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym na skutek konieczności potwierdzenia reklamacji u dostawcy Sprzedawcy.
  8. Wszelkie opinie odnoszące się do jakości towarów, wobec których została zgłoszona reklamacja sporządzone przez Kupującego lub osoby trzecie nie są wiążące dla Sprzedawcy oraz nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.
  9. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedawca.
  10. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za zasadną, Sprzedawca jest zobowiązany do naprawy wadliwych towarów, wymiany wadliwych towarów, na towar tego samego rodzaju wolny od wad lub obniżenia ceny sprzedaży albo zwrotu ceny sprzedaży. Decyzje w tym zakresie podejmie Sprzedawca mając na uwadze rodzaj ustalonej wady towarów oraz okoliczności jej powstania. Pisemna decyzja Sprzedawcy zostanie przekazana Kupującemu listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faksem po rozpatrzeniu reklamacji.
  11. Naprawa towaru, wymiana na towar wolny od wad lub obniżenie ceny lub zwrot ceny zostanie dokonane po powiadomieniu Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji, chyba że porozumienie stanowi inaczej. W przypadku decyzji Sprzedawcy o wymianie towaru na towar wolny od wad termin realizacji wymiany uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy i będzie każdorazowo potwierdzany przez Sprzedawcę.
  12. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę trwałej i nieusuwalnej wady towaru uniemożliwiającej jego dalsze używanie oraz braku możliwości wymiany towaru na towar wolny od wad, lub w przypadku gdyby wymiana wiązałaby się ze znacznymi kosztami, Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą o wartości zareklamowanego towaru, na podstawie której Kupujący dokona zwrotu towaru w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą.
  13. Sprzedawca ma prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji towarów do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich wymagalnych należności z tytułu zwartych ze Sprzedawcą umów.
  14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami z nią związanymi.
  15. Rozpatrzenie reklamacji w powyższy sposób kończy procedurę reklamacyjną oraz wyłącza dalsze roszczenia Kupującego wobec Sprzedawcy.
  16. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym z tytułu wad rzeczy sprzedanych jest ograniczona do wartości towaru.
  17. W związku z powyższą procedurą reklamacyjną Strony wyłączają stosowanie rękojmi za wady określonej w przepisach Kodeksu cywilnego.

   

   

  1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. ZWROT TOWARU

   

  1. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 20 % ceny sprzedaży netto. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Sprzedawcę od Kupującego naprawienia poniesionej szkody w zakresie, w którym przekracza ona wysokość kary umownej.
  2. Sprzedawca w przypadku, w którym zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży nie jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu towaru, może wyrazić zgodę na odstąpienie Kupującego od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia oraz zwrot towaru, pod warunkiem zapłaty przez Kupującego odstępnego w wysokości 20 % ceny sprzedaży netto, do której zostanie doliczony podatek VAT.
  3. Jeżeli odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 ma miejsce po zapłacie przez Kupującego w całości lub w części ceny towarów, Sprzedawca potrąci z niej kwotę odstępnego.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz dokumentacją, jak również nie powinien nosić śladów używania. Koszty transportu towaru do siedziby Sprzedawcy, oraz inne koszty powstałe w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Kupujący. Ryzyko utraty lub uszkodzenia zwracanych towarów do chwili ich odbioru przez Sprzedawcę spoczywać będzie na Kupującym. Przyjęcie zwracanych towarów przez Sprzedawcę będzie potwierdzane pisemnym protokołem zwrotu, podlegającym podpisaniu przez upoważnionych pracowników Sprzedawcy i Kupującego. Przed odbiorem zwracanych towarów Sprzedawca uprawniony będzie do sprawdzenia ich stanu technicznego, w tym stanu opakowania towarów. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę uszkodzenia towarów lub opakowań, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zwrotu.
  5. Każdy zwrot do magazynu Sprzedawcy musi być opisany numerem zwrotu nadanym przez Dział Sprzedaży.
  6. Jeżeli odstąpienie od umowy ma miejsce przed zapłatą, Sprzedawca wystawi fakturę korygującą na pełną wartość zwracanego towaru jednocześnie wystawiając fakturę w wysokości 20 % wartości sprzedawanego towaru.

   

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają pisemnego porozumienia stron lub pisemnej zgody Sprzedawcy wyrażonej przez osobę upoważnioną do reprezentacji Sprzedawcy.
  2. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Sprzedawca i Kupujący poddają pod rozstrzygniecie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
  3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

   


Aktualizować koszyk ...
Przesłanie zamówienia ...
Dziękuję za odpowiedź
Zmiana opcji dostawy, please wait ...
Ponowne obliczanie, proszę czekać ...
Processing time: 0,05s